Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anifol Jerzy Siwak, ul. Mochnackiego 8, 05-480 Karczew, z którym również można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem

2) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celach:

  • realizacji usług związanych z produkcją opakowań foliowych,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia,
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej,
  • dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością na podstawie szczególnych przepisów prawnych, w szczególności z Ustawy z dnia 6 marca 2018 r . Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

3) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji obowiązków związanych ze złożonym zamówieniem na produkcję i dostawę opakowań foliowych. W przypadku niepodania danych tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail niemożliwe będzie poinformowanie o wykonaniu zamówienia.

4) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5) Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zapis monitoringu, przechowywany jest przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

7) Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą: organy państwowe (uprawnione na podstawie przepisów prawa), firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków, usługi IT lub doradcze.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do swoich danych,

– sprostowania swoich danych jeżeli są błędne lub nieaktualne,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

aktualizacja 05.10.2020